پذیرش قطعی

از دانشگاه طب آذربایجان

پذیرش تا بورس 80%

از دانشگاه های قبرس

پذیرش تا بورس 50%

از دانشگاه های ترکیه

50 درصد تخفیف ویژه فصل تنها تا آخر این هفته پیشنهادات شگفت انگیز